Pravidlá a podmienky

Kategórie
 
 
 
 
 
 
 

Podmienky a pravidlá

pre konferenciu CREATIVE summit & EXPO

 

 1. CREATIVE summit organizuje spoločnosť CreativeSites, s.r.o., Heyrovského 8, Bratislava 841 03, IČO: 36662674, zapísaná v OR SR OSBA I, odd. Sro, vl. č. 41834/B, DIČ: 2022226448, IČ DPH: SK2022226448.

 

 1. Predaj vstupeniek zabezpečuje spoločnosť CreativeSites, s.r.o., prostredníctvom webstránky www.creativesummit.sk. Na predaj vstupeniek sa vzťahujú všeobecné obchodné podmienky.

 

 1. Zmena programu, miesta a času konferencie vyhradená. Zaplatené vstupné sa nevracia. Vstupenka je nenávratná a nevymieňa sa. Storno vstupenky nie je možné. V prípade vis maior (najmä živelná katastrofa, požiar či iná nepredvídateľná okolnosť) si organizátor vyhradzuje právo na zrušenie konferencie a zabezpečenie primeranej náhrady, t. z. presunutie konferencie na iné miesto a čas alebo na vrátenie peňazí. Voľba je právom organizátora.

 

 1. Vstupenky sa delia na účastnícke a partnerské. Účastník si vstupenkou kupuje právo zúčastniť sa konferencie. Partner si vstupenkou kupuje právo okrem účasti na konferencii, prezentovať svoje služby prostredníctvom stánku. Veľkosť stánku, jeho umiestnenie a podobu, určí organizátor s prihliadnutím na potreby partnera. Náklady na zhotovenie stánku, prevádzku a likvidáciu hradí partner na vlastné náklady.

 

 1. Každý účastník a partner je povinný sa preukázať vstupenkou, pričom pri vstupe na konferenciu sa zaregistruje a dostane od organizátora visačku. Vstupenku a visačku je potrebné uschovať, bez vstupenky organizátor neumožní vstup na konferenciu. Účastník dáva súhlas na použitie a spracovanie osobných údajov organizátorovi, ako aj na ich uvedenie na visačke pre potreby účasti na konferencii.

 

 1. Počet miest je limitovaný. Cena vstupného sa mení v čase, pričom platí, že cena sa zvyšuje momentom splnenia podmienky dosiahnutia konkrétneho dátumu.

 

 1. Organizátor nenesie zodpovednosť za osobné škody, stratu a zranenia vzniknuté na podujatí, ak boli spôsobené nedbalosťou účastníka alebo nepredvídateľným správaním iných účastníkov a tretích osôb.

 

 1. Narušenie konania konferencie nevhodným správaním alebo porušením týchto pravidiel je dôvodom na vyvedenie z konferencie, a to bez nároku na refundáciu nákladov.

 

 1. Účasťou na konferencii účastník poskytuje svoj výslovný súhlas s tým, že fotografie, filmy alebo videozáznamy s jeho osobou, ktoré sú zhotovené počas konferencie, môžu byť použité prostredníctvom akejkoľvek súčasnej alebo budúcej technickej metódy, a to bez peňažnej náhrady, časového a teritoriálneho obmedzenia na propagačné účely organizátora.

 

 1. Je prísne zakázané vnášať do priestoru konania konferencie akékoľvek predmety ohrozujúce bezpečnosť, drogy, psychotropné látky, horľaviny a zbrane akéhokoľvek druhu.

 

 1. Zhotovovanie zvukových, filmových, fotografických alebo videozáznamov vystúpení rečníkov a ostatných častí programu je prísne zakázané.
 1. V prípade súdneho sporu je príslušný na prejednanie súd, v ktorého obvode má organizátor sídlo, pričom sa použije slovenský právny poriadok v vylúčením ustanovení medzinárodného práva súkromného.

 

 1. Bližšie informácie a presné podmienky o ochrane osobných údajov a ich spracovávaní nájdete v časti Ochrana osobných údajov.

 

Podmienky sú platné a účinné od 1.1.2018.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia